Streszczenia

Streszczenia zjazdowe

 

W imieniu Komitetu Naukowego XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w Zjeździe i zgłaszania doniesień naukowych.
Wszystkie streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy XXI Zjazdu PTP. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane w czasopiśmie Polish Journal of Pathology. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji, co do formy prezentacji doniesień.
Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku angielskim. Długość streszczenia (bez uwzględnienia tytułu, nazwiska Autora/Współautorów i afiliacji) nie może przekraczać 250 wyrazów.

Uwaga!!!
Cenna nagroda (mikroskop biologiczny model serii MB-200), ufundowana przez firmę OPTA-TECH, za najlepszy plakat zaprezentowany na XXI Zjeździe PTP. Szczegóły techniczne mikroskopu na stronie:
www.opta-tech.com/produkty/mikroskopia/biologiczne/mb200/

Zachęcamy do nadsyłania streszczeń!!!

Konstrukcja streszczenia:

– Tytuł (czcionka: Calibri bold 12)
– Autorzy: (czcionka: Calibri 11) – pełne imię i nazwisko Autora/Współautorów; w przypadku Współautorów z różnych instytucji z uwzględnieniem numeru afiliacji każdego z nich w indeksie górnym, po nazwisku
– Afiliacje Autora/Współautorów  (czcionka: Calibri 11) – pełna nazwę instytucji, w której pracuje Autor/ Współautorzy i miejscowość; w przypadku Współautorów z różnych instytucji z uwzględnieniem, przed nazwą, numeru afiliacji w indeksie górnym 
– Autor prezentujący doniesienie: imię i nazwisko (czcionka: Calibri 11),  e-mail
– proponowana forma prezentacji – ustna lub plakat – proszę zaznaczyć
– treść streszczenia  (maksymalnie 250 słów, czcionka:  Calibri 11)– strukturyzowana z podziałem na: wstęp i cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski; proszę nie wpisywać ww. podtytułów w tekst streszczenia

Warunkiem publikacji streszczenia i prezentacji doniesienia jest rejestracja i uiszczenie opłaty zjazdowej przed upływem terminu nadsyłania streszczeń.
Doniesienia zjazdowe należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem strony Zjazdu.

Termin nadsyłania streszczeń – 21 czerwca 2019 r.

 

 

 

Formularz przesyłania strzeszczenia
Powered by Khore by Showthemes